Struktur Organisasi

Dewan Penasehat : Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H.I
Dewan Pertimbangan :
1. Khoirun Nasik, S.HI.,M.HI
2. Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I
Direktur : Alan Su’ud Ma’adi, S.Pd.I., M.Sh. Ec
Wakil Direktur : Muhammad Ersya Faraby, S.EI., M.SEI
Sekretaris : Farid Ardiyansyah, S.E., MM
Bendahara : Luluk Hanifah, S.E., M.Akun
Divisi Up Grading : Nasrullah, S.EI., M.SEI
Divisi Kreatif : Ahmad Makhtum, S.Pd., M.SEI
Divisi Healing : Taufiqur Rahman, S.HI., M E I
Divisi Sosialisasi :
1. Moh. Karim, S.H.I., M.H.I
2. Elfira Maya Adiba, S.EI., M.SEI